Change Language
Reset

[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]


Terma & Syarat

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan laman web serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini. Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, bagi akses dan/atau penggunaan laman web ini. Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi laman web ini. Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.


Terma dan Syarat Menjadi Pelajar

Berikut adalah syarat-syarat untuk Pelajar apabila membeli kelas:-

1. Semua pembayaran tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindahkan ke kelas lain.

2. Sekiranya kelas dipadamkan kerana beberapa peristiwa yang tidak dijangka oleh NormLab, kami akan mengembalikan bayaran anda sepenuhnya.

3. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahsiaan dan anda dilarang merakam atau memuat naik sebarang video-video dari laman sesawang ini.

4. Anda setuju dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi perihal penggunaan akaun peribadi dan kata laluan anda.

5. Anda setuju untuk segera memberitahu NormLab tentang setiap penyalahgunaan akaun atau pelanggaran syarat yang dipersetujui yang berkaitan dengan akaun anda.

6. NormLab tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerosakan yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat ini.

7. NormLab berhak untuk menolak layanan atau menghentikan akaun anda pada bila-bila masa.


Yuran dan Perkhidmatan

1. Mendaftar dengan NormLab adalah percuma.

2. Pelajar setuju untuk membayar samada Kelas Sekali Bayaran (Ala-Carte) atau Langganan Bulanan (Subscription).

3. NormLab dengan sepenuh usaha akan memastikan perkhidmatan dapat disampaikan kepada pelajar mengikut terma & syarat yang telah ditetapkan.


Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:


Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan;

Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;

Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;

Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau

Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

 

Pautan

Kami boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.


Penamatan

Kami boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. Kami boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.


Perubahan kepada Syarat-Syarat Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana kami mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.


Pengubahsuaian Kepada Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.


Umum

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambilkira dalam tafsiran syarat-syarat ini. Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

Dasar Privasi

Privasi Anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.


Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.


Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan kepada laman web yang lain?

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.


Pindaan Dasar 

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.


Pertikaian Undang-Undang & Undang-undang yang Menguatkuasakan

Sekiranya pertikaian timbul antara anda dan NormLab, matlamat kami adalah untuk memberi anda cara yang neutral dan kos efektif untuk menyelesaikan pertikaian dengan cepat. Oleh itu, anda dan NormLab bersetuju bahawa kami akan menyelesaikan apa-apa tuntutan atau kontroversi pada undang-undang atau ekuiti yang timbul daripada Perjanjian ini atau perkhidmatan kami mengikut salah satu subseksyen di bawah atau sebagaimana kami dan anda sebaliknya bersetuju secara bertulis.

Sebelum menggunakan alternatif ini, kami amat menggalakkan anda untuk menghubungi kami secara langsung untuk mendapatkan resolusi dengan menghubungi kami. Kami akan mempertimbangkan permintaan yang munasabah untuk menyelesaikan pertikaian melalui prosedur penyelesaian pertikaian alternatif, seperti pengantaraan atau timbangtara, sebagai alternatif kepada litigasi.

Perjanjian ini akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia. Anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan atau pertikaian yang mungkin anda miliki terhadap NormLab mesti diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah daerah yang terletak di Malaysia.


Dasar Keselamatan

Polisi Perlindungan Data Peribadi

1. PENGENALAN

1.1 Ini adalah polisi privasi data peribadi ("Polisi") NormLab("kami" atau "kita").

1.2 Polisi ini terpakai kepada maklumat peribadi mengenai individu (pelanggan, vendor, pengedar, pembekal, pembekal perkhidmatan, rakan kongsi usaha sama/perniagaan, pemohon kerja, pekerja) yang dipegang oleh kami. Kami hanya akan memproses Data Peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, peraturan, garis panduan, perintah yang dibuat di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan sebarang pindaan berkanun atau enakmen yang diperbuat daripada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dari semasa ke semasa (secara kolektif dirujuk sebagai "APDP") serta Polisi ini.

1.3 APDP memerlukan kami memaklumkan kepada anda tentang hak-hak anda berkenaan dengan Data Peribadi anda yang sedang diproses atau yang akan dikumpulkan dan diproses selanjutnya oleh kami dan tujuan untuk pemprosesan data. APDP juga memerlukan kami untuk mendapatkan kebenaran anda terhadap pemprosesan Data Peribadi anda. Mengikut APDP, kami komited untuk melindungi dan menjaga Data Peribadi anda.

1.4 Dengan membekalkan Data Peribadi anda kepada kami dan / atau dengan terus mengakses laman web kami ("Laman Web"), anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca dan memahami Polisi ini dan bersetuju supaya kami memproses Data Peribadi anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Polisi ini.

1.5 Kami berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini dan / atau meminda Polisi ini dari semasa ke semasa dengan memberi notis terdahulu yang munasabah kepada anda. Kami akan memaklumkan anda tentang apa-apa pindaan melalui pengumuman di Laman Web atau cara lain yang sesuai. Sila semak Laman Web dari semasa ke semasa untuk mengetahui sama ada terdapat pindaan kepada Polisi ini. Sebarang pindaan kepada Polisi ini akan berkuatkuasa apabila notis diberi kepada anda. Dengan terus menggunakan perkhidmatan dan / atau akses ke Laman Web ini selepas dimaklumkan mengenai sebarang pindaan kepada Polisi ini, anda akan dianggap telah bersetuju dan menerima pindaan tersebut.

1.6 Jika anda tidak bersetuju dengan Polisi ini atau apa-apa pindaan kepada Polisi ini, kami mungkin tidak dapat memberikan semua perkhidmatan kepada anda dan anda mungkin dikehendaki menamatkan perjanjian anda yang berkaitan dengan kami dan / atau berhenti mengakses atau menggunakan Laman Web ini.

2. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

2.1 Istilah "Data Peribadi" bermaksud apa-apa maklumat dalam pemilikan atau kawalan kami yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada individu setakat mana individu itu boleh dikenalpasti dari maklumat itu atau boleh dikenal pasti melalui maklumat tersebut dan maklumat lain dalam milik kami seperti nama, alamat, telefon nombor, nombor pengenalan / pasport, tarikh lahir, gambar, alamat e-mel, maklumat isi rumah, dan sebagainya, serta Data Peribadi Sensitif seperti yang ditakrifkan di bawah PDPA, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada, maklumat berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental subjek data dan kepercayaan agama.

Jenis Data Peribadi yang dikumpulkan bergantung pada tujuan pengumpulan. Kami boleh "memproses" Data Peribadi anda dengan cara mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan dan / atau menzahirkannya.

2.2 Data Peribadi anda boleh dikumpul daripada anda semasa urusan anda dengan kami dalam apa cara termasuk melalui sebarang transaksi dan / atau komunikasi yang dibuat daripada / dengan kami. Kami juga boleh mengumpul Data Peribadi anda daripada pelbagai sumber, termasuk tanpa batasan, di sebarang acara, seminar, pameran jalan, kajiselidik kepuasan pelanggan yang dianjurkan dan / atau ditaja oleh kami, serta dari sumber yang tersedia secara umum. Beberapa contoh bagaimana data peribadi boleh dikumpulkan:

• Apabila anda mendaftarkan maklumat anda di laman web, aplikasi atau kiosk kami;

• Apabila anda menyelesaikan pesanan pembelian, permintaan atau permohonan untuk produk atau perkhidmatan kami (melalui telefon, secara bersemuka, surat-menyurat atau secara elektronik);

• Apabila anda berkomunikasi dengan kami secara langsung melalui pusat khidmat pelanggan kami, atau secara langsung melalui rakan sekerja kami kami berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami (secara bersemuka, melalui e-mel, telefon, mel terus atau mana-mana cara lain);

• Mengambil bahagian dalam kajiselidik dan jenis penyelidikan lain; atau

• Jika anda calon untuk pekerjaan, apabila anda melengkapkan borang berkaitan dengan proses perekrutan dan pemilihan untuk tujuan penilaian. Kami juga boleh mengumpul maklumat mengenai anda daripada rujukan anda yang dinamakan di mana anda telah membenarkan kami berbuat demikian.

2.3 Di samping itu, kami juga boleh menerima, menyimpan dan memproses Data Peribadi anda yang dibekalkan atau disediakan oleh mana-mana pihak ketiga, badan rujukan kredit, pihak berkuasa pengawalseliaan dan undang-undang, atas alasan termasuk penghantaran produk dan / atau perkhidmatan kami, perlaksanaan syarat-syarat perjanjian dan / atau mematuhi obligasi undang-undang dan peraturan kami.

3. TUJUAN PEROLEHAN DAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA

Data Peribadi yang dibekalkan oleh anda kepada kami atau yang dikumpulkan oleh kami dari anda atau melalui sumber-sumber lain yang mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pada masa ia dicari atau dikumpulkan, boleh diproses untuk tujuan-tujuan berikut (secara kolektif dirujuk sebagai "Tujuan"):

• untuk berkomunikasi dengan anda;

• untuk mengekalkan dan meningkatkan hubungan pelanggan;

• untuk menilai, memproses dan menyediakan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan kepada anda;

• untuk mentadbir dan memproses sebarang bayaran yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan yang anda minta;

• untuk mewujudkan identiti dan latar belakang anda;

• untuk bertindak balas kepada pertanyaan atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang masalah dan pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan sebarang urusan dengan kami;

• untuk memberi anda maklumat dan / atau kemas kini mengenai produk, perkhidmatan, promosi yang akan ditawarkan oleh kami dan / atau acara yang dianjurkan oleh kami dan pihak ketiga terpilih yang mungkin menarik minat anda dari semasa ke semasa;

• untuk tujuan pemasaran langsung melalui SMS, panggilan telefon, e-mel, faks, surat, media sosial dan / atau mana-mana saluran komunikasi lain mengikut persetujuan mereka;

• untuk memudahkan penyertaan anda, dan pentadbiran kami, dalam sebarang acara termasuk pertandingan, promosi atau kempen;

• memberi mata anugerah dalam program kesetiaan atau ganjaran;

• untuk mengekalkan dan mengemas kini penyimpanan rekod dalaman;

• untuk tujuan pentadbiran dalaman;

• untuk menghantar mesej ucapan bermusim dari semasa ke semasa;

• untuk menghantar jemputan menyertai acara dan promosi kami dan acara pelancaran produk kepada anda;

• untuk memantau, mengkaji dan memperbaiki acara dan promosi, produk dan / atau perkhidmatan kami;

• untuk menjalankan pemeriksaan rujukan kredit dan mewujudkan kelayakan kredit anda, di mana perlu, dalam menyediakan anda dengan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan;

• untuk mentadbir dan menguatkuasakan transaksi komersial anda dengan kami (seperti anugerah tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian penyewaan);

• untuk memproses apa-apa bayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;

• untuk memproses dan menganalisis Data Peribadi anda secara individu atau kolektif dengan individu lain;

• untuk menjalankan penyelidikan pasaran atau kaji selidik, analisis pemasaran dalaman, aktiviti profil pelanggan, analisis corak dan pilihan pelanggan, perancangan dan analisis statistik dan trend berhubung dengan produk dan / atau perkhidmatan kami;

• untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan juruaudit untuk tujuan audit dalaman dan pelaporan kami;

• untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda menurut mana-mana perjanjian atau dokumen yang anda telah meterai dengan sewajarnya dengan kami untuk mendapatkan nasihat undang-undang dan / atau kewangan dan / atau untuk memulakan tindakan undang-undang;

• untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan rakan usaha sama/perniagaan kami untuk bersama-sama membangunkan produk dan / atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;

• untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan syarikat insurans yang diperlukan untuk tujuan memohon dan memperoleh polisi insurans, jika perlu;

• untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan institusi kewangan yang diperlukan untuk tujuan memohon dan memperoleh kemudahan kredit, jika perlu;

• untuk tujuan audit, pengurusan risiko dan keselamatan;

• untuk mengesan, menyiasat dan menghalang aktiviti penipuan, yang dilarang atau yang menyalahi undang-undang;

• untuk membolehkan kami melaksanakan tanggungjawab kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana perjanjian atau dokumen yang kami adalah pihak kepada;

• untuk memindahkan atau memperuntukkan hak, kepentingan dan obligasi kami di bawah mana-mana perjanjian yang dimeteraikan dengan kami;

• untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang atau pengawalseliaan dan membuat penzahiran di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, perintah, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling atau kod yang terpakai kepada kami;

• untuk menguatkuasakan atau mempertahankan hak-hak kami dan hak-hak anda di bawah, dan untuk mematuhi, kewajipan kami di bawah undang-undang, perundangan dan peraturan yang berkenaan;

• untuk menjalankan pengesahan dan semakan latar belakang sebagai sebahagian daripada proses pengambilan pekerjaan dan pemilihan yang berkaitan dengan permohonan pekerjaan anda dengan kami; dan / atau

• untuk tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan, mengekalkan dan menguruskan perniagaan dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik, yang kami maklumkan kepada anda apabila kami mendapatkan persetujuan anda; dan anda bersetuju dan membenarkan kami menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan yang dikenal pasti dalam Polisi ini. Sekiranya anda tidak membenarkan kami memproses Data Peribadi anda untuk satu atau lebih daripada satu Tujuan di atas, sila maklumkan pada kami di butiran perhubungan di bawah.

4. AKIBAT TIDAK MEMBERI KEBENARAN KEPADA POLISI INI

Pengumpulan Data Peribadi anda oleh kami mungkin bersifat mandatori atau sukarela bergantung kepada Tujuan yang mana Data Peribadi anda dikumpulkan. Di mana ia wajib bagi anda untuk membekalkan Data Peribadi anda kepada kami, dan anda gagal atau pilih untuk tidak memberikan data tersebut kepada kami, atau tidak bersetuju dengan Polisi di atas, kami tidak akan dapat menyediakan produk dan / atau perkhidmatan atau setidaknya berurusan dengan anda.


5. PENZAHIRAN DATA PERIBADI ANDA

Kami tidak akan menjual, menyewa, memindahkan atau menzahirkan mana-mana Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda. Walau bagaimanapun, kami boleh menzahirkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga berikut, untuk satu atau lebih daripada satu Tujuan di atas:

• Eightnite Sdn Bhd, sebagai pemilik NormLab; dan Telekom Malaysia ™, sebagai rakan kolaborasi NormLab

• ahli keluarga terdekat anda dan / atau orang hubungan kecemasan seperti yang dimaklumkan kepada kami dari semasa ke semasa;

• pengganti dalam hakmilik kepada kami;

• mana-mana orang di bawah kewajipan kerahsiaan yang telah berjanji untuk memastikan kerahsiaan Data Peribadi anda telah kami lantik untuk melaksanakan kewajipan kami kepada anda;

• mana-mana pihak berhubung dengan prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang yang berpotensi;

• juruaudit, perunding, peguam, akauntan atau penasihat kewangan atau profesional lain yang dilantik berkaitan dengan perniagaan kami secara rahsia, yang dilantik oleh kami untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami;

• mana-mana pihak yang dicalonkan atau dilantik oleh kami sama ada secara tunggal atau bersama-sama dengan pembekal perkhidmatan lain, untuk tujuan mewujudkan dan mengekalkan pangkalan data bersama di mana kami mempunyai kepentingan bersama yang sah;

• pusat data dan / atau pelayan yang terletak di dalam atau di luar Malaysia untuk tujuan penyimpanan data atau sebaliknya;

• saluran pembayaran termasuk tetapi tidak terhad kepada institusi kewangan untuk tujuan menilai, mengesahkan, memberi kesan dan memudahkan pembayaran apa-apa amaun yang terhutang kepada kami berkaitan dengan pembelian produk dan / atau perkhidmatan kami;

• agensi-agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, tribunal, badan pengawal selia, pengawal selia industri, kementerian, dan / atau badan berkanun atau badan, pejabat atau perbandaran dalam mana-mana bidang kuasa, jika dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian, perintah atau penghakiman sesuatu mahkamah atau tribunal atau pertanyaan daripada pihak berkuasa yang berkenaan;

• rakan usaha sama/perniagaan kami, pembekal produk dan / atau perkhidmatan pihak ketiga, pembekal, vendor, kontraktor, pemproses data atau ejen, yang membekalkan produk dan / atau perkhidmatan yang berkaitan dengan perniagaan kami, atau menunaikan atau melaksanakan satu atau lebih daripada satu Tujuan di atas dan tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengekalkan perniagaan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pusat panggilan, syarikat telekomunikasi, syarikat logistik, syarikat teknologi maklumat dan pusat data;

• syarikat insurans untuk tujuan memohon dan memperoleh polisi insurans, jika perlu;

• institusi kewangan untuk tujuan memohon dan mendapatkan kemudahan kredit (jika ada);

• institusi kewangan, peniaga dan organisasi kad kredit berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;

• orang awam apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan dengan menerbitkan nama, gambar dan Data Peribadi lain tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti;

• kepada agensi pelaporan kredit atau agensi pekerjaan pihak ketiga sebagai sebahagian daripada proses pengambilan pekerjaan dan pemilihan dan/atau sebaliknya berkaitan dengan permohonan pekerjaan anda dengan kami;

• sekiranya berlaku pelepasan, cadangan, pengambilalihan, penyatuan, penyusunan semula semula, pembiayaan atau penjualan aset yang berpotensi, dicadangkan atau sebenarnya, mana-mana perniagaan atau kepentingan kami, atau sekiranya berlaku penggulungan ( "Transaksi"), Data Peribadi anda mungkin dikehendaki didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga akibat, atau berkaitan dengan, Transaksi. Anda dengan ini mengakui bahawa pendedahan dan pemindahan sedemikian mungkin berlaku dan membenarkan kami mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga dan penasihat / wakilnya; dan / atau

• mana-mana orang lain yang semunasabahnya memerlukan yang sama agar kami dapat mengendalikan dan mengekalkan perniagaan kami atau menjalankan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Tujuan.


6. KETEPATAN DATA PERIBADI ANDA

6.1 Kami berhasrat untuk menyimpan semua Data Peribadi dengan tepat, lengkap, tidak mengelirukan, terkini dan boleh dipercayai setakat mana yang boleh. Oleh itu, ketepatan Data Peribadi anda bergantung pada sebahagian besar ke atas maklumat yang anda berikan. Oleh itu, ia adalah syarat untuk kami menyediakan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan kepada anda bahawa anda:

a. menjamin dan mengisytiharkan bahawa semua Data Peribadi anda dikemukakan atau akan dikemukakan kepada kami adalah tepat, tidak mengelirukan, dikemaskini dan lengkap dalam semua aspek untuk tujuan memperoleh atau menggunakan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan yang relevan, dan anda tidak menahan sebarang Data Peribadi yang mungkin menjadi penting dalam apa-apa cara dan kami diberi kuasa untuk menganggap ketepatan dan kemaskini Data Peribadi yang diberikan oleh anda semasa memproses Data Peribadi tersebut); dan

b. maklumkan kepada kami dengan segera apabila Data Peribadi yang dibekalkan kepada kami sebelum ini menjadi tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan, tidak lagi kemas kini atau perubahan dalam apa jua cara sekalipun dengan menghubungi kami di butiran perhubungan di bawah.

7. HAK ANDA

7.1 Tertakluk kepada pengecualian yang terdapat di bawah APDP, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, meminta untuk mengemaskini atau meminda, Data Peribadi anda yang kami pegang. Kami mungkin mengenakan bayaran yang kecil (jumlah sepertimana yang dibenarkan oleh APDP) untuk menampung kos pentadbiran yang terlibat dalam memproses permintaan anda untuk mengakses Data Peribadi anda.

7.1 Berhubung dengan hak anda untuk mengakses dan / atau meinda Data Peribadi anda, kami berhak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan / atau meminda Data Peribadi anda atas alasan yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti di mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda tidak sepadan dengan risiko privasi anda, atau di mana hak orang lain juga boleh dilanggar, antara sebab lain.

7.2 Anda mempunyai hak pada bila-bila masa untuk meminta kami untuk mengehadkan pemprosesan dan penggunaan Data Peribadi anda (sebagai contoh, meminta kami untuk berhenti daripada menghantar sebarang bahan pemasaran dan promosi atau menghubungi anda untuk tujuan pemasaran).

7.4 Di samping itu, anda juga mempunyai hak, melalui notis secara bertulis, untuk memaklumkan kami tentang penarikan balik persetujuan anda (sepenuhnya atau sebahagian) yang diberikan sebelum ini kepada kami tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah bagi penarikan balik persetujuan untuk dilaksanakan. Bagaimanapun, penarikan balik persetujuan anda mungkin menyebabkan akibat-akibat undang-undang tertentu yang timbul daripada penarikan balik tersebut. Sehubungan dengan ini, bergantung pada sejauh mana penarikan balik kebenaran anda untuk kami memproses Data Peribadi anda, ini mungkin bermakna kami tidak akan dapat meneruskan hubungan anda yang ada dengan kami dan/atau kontrak yang anda miliki dengan kami akan ditamatkan.


8. PENYIMPANAN DATA PERIBADI ANDA

Mana-mana Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami akan disimpan selagi tujuan yang mana Data Peribadi dikumpulkan berterusan; Data Peribadi anda kemudiannya dimusnahkan dari rekod dan sistem kami mengikut dasar penyimpanan kami sekiranya Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut kecuali penyimpanan selanjutnya diperlukan untuk memenuhi tempoh penyimpanan yang lebih panjang untuk memenuhi keperluan operasi, undang-undang, pengawalseliaan, cukai atau perakaunan.


9. KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA

9.1 Kami komited untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda disimpan dengan selamat. Untuk mengelakkan akses atau penzahiran tanpa kebenaran atau risiko lain yang serupa, kami berusaha, jika dapat dilaksanakan, untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal, fizikal, elektronik dan prosedur yang sesuai selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan standard industri untuk melindungi dan mencegah pihak yang tidak dibenarkan atau pemprosesan yang menyalahi undang-undang Data Peribadi anda, dan pemusnahan, atau kerugian secara tidak sengaja, kerosakan, pengubahan, pendedahan atau akses tanpa kebenaran kepada Data Peribadi anda.

9.2 Kami akan membuat kemas kini yang munasabah kepada langkah-langkah keselamatannya dari semasa ke semasa dan memastikan pihak ketiga yang diberikuasa hanya menggunakan Data Peribadi anda untuk Tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini.

9.3 Internet bukan medium yang selamat. Walau bagaimanapun, kami akan menyediakan pelbagai prosedur keselamatan berkaitan dengan Laman dan komunikasi elektronik anda dengan kami. Semua pekerja, rakan usaha sama/perniagaan, agen, kontraktor, vendor, pembekal, pemproses data, pembekal produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga yang mempunyai akses kepada, dan yang dikaitkan dengan pemprosesan Data Peribadi anda, diwajibkan menghormati kerahsiaan Data Peribadi anda.

9.4 Sila maklum bahawa komunikasi melalui Internet, seperti e-mel / emel web tidak selamat kecuali mereka telah disulitkan. Komunikasi anda mungkin dihalakan melalui beberapa negara sebelum dihantar - ini adalah sifat World Wide Web / Internet.

9.5 Kita tidak boleh dan tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang akses tanpa izin atau pemintasan atau kehilangan Data Peribadi yang berada di luar kawalan kami yang munasabah.


10. DATA PERIBADI DARIPADA ORANG BELUM DEWASA DAN INDIVIDU LAIN

Setakat yang telah anda berikan (atau akan memberikan) Data Peribadi tentang keluarga, pasangan dan / atau tanggungan lain, anda mengesahkan bahawa anda telah menjelaskan kepada mereka bahawa Data Peribadi mereka akan diberikan kepada, dan diproses oleh, kami dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan mereka terhadap pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi mereka menurut Polisi ini dan, berkenaan dengan kanak-kanak bawah umur (iaitu individu di bawah umur 18 tahun) atau individu yang tidak bertauliah secara sah untuk memberikan persetujuan, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi mereka, untuk memberi persetujuan bagi pihak mereka untuk pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi mereka mengikut Polisi ini.

11. PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA KE LUAR MALAYSIA

Kemudahan penyimpanan maklumat dan pelayan kami boleh ditempatkan di negara lain di luar Malaysia. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, contoh-contoh di mana Data Peribadi anda boleh disimpan di pelayan yang terletak di luar Malaysia. Di samping itu, Data Peribadi anda boleh dizahirkan atau dipindahkan kepada entiti yang terletak di luar Malaysia atau di mana anda mengakses Laman dari negara-negara di luar Malaysia. Sila maklum bahawa entiti asing ini boleh ditubuhkan di negara-negara yang mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan data yang bersamaan dengan yang ditawarkan di Malaysia di bawah undang-undang Malaysia. Anda dengan ini bersetuju dengan nyata untuk membolehkan kami memindahkan Data Peribadi anda di luar Malaysia untuk tujuan tersebut. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang munasabah diambil untuk memastikan bahawa semua pihak ketiga di luar Malaysia tidak akan menggunakan Data Peribadi anda selain sebagai sebahagian daripada Tujuan tersebut dan untuk melindungi privasi dan privasi Data Peribadi anda secukupnya.

12. LAMAN WEB

12.1 Pautan luar

a. Jika mana-mana bahagian Laman Web ini menghubungkan anda ke laman web lain, laman web tersebut tidak beroperasi di bawah Polisi ini dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti yang timbul daripada laman web tersebut.

b. Begitu juga, jika anda melanggan aplikasi, kandungan atau produk dari rakan strategik kami dan anda kemudiannya memberikan Data Peribadi anda terus kepada pihak ketiga itu, Data Peribadi itu akan tertakluk kepada dasar perlindungan privasi / privasi pihak ketiga tersebut (jika ada polisi sedemikian) dan bukankepada Polisi ini.

c. Kami mengesyorkan anda membaca dan memahami penyataan / dasar perlindungan data peribadi / privasi yang dipaparkan di laman web yang lain untuk memahami prosedur mereka dalam mengumpul, memproses, menggunakan dan mendedahkan data peribadi dan sebelum menyerahkan Data Peribadi anda ke laman web tersebut.

12.2 Kuki

a. Kami menggunakan standard teknologi industri yang dipanggil "kuki". Kuki adalah maklumat kecil yang disimpan pada cakera keras komputer atau peranti anda untuk tujuan penyimpanan rekod dan digunakan oleh kami untuk mengesan kunjungan anda ke Laman. Kuki boleh digunakan untuk menyimpan pilihan anda untuk kemudahan dan kemudahan anda semasa menggunakan Laman ini. Rangkaian pengiklanan pihak ketiga boleh mengeluarkan Kuki berasingan mereka ke cakera keras anda semasa memaparkan iklan mereka.

b. Jenis data aliran klik tidak diperibadikan yang dikumpul oleh kami melalui Kuki mungkin termasuk alamat Protokol Internet anda, perisian pelayar web, tarikh dan waktu lawatan ke Laman Web, dan sama ada permintaan anda (termasuk permintaan carian dan klik pautan ke bahagian Laman ) dipenuhi dengan berjaya. Semua maklumat yang dikumpulkan melalui kuki bukan Data Peribadi dan anda tidak boleh dikenal pasti dari maklumat ini. Maklumat sedemikian hanya digunakan untuk tujuan mengurus dan menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan untuk mengenal pasti bahagian untuk penambahbaikan di Laman Web.

c. Penggunaan Kuki kini merupakan piawai industri, dan anda akan mendapati ia digunakan di kebanyakan laman web utama. Kebanyakan pelayar pada mulanya ditubuhkan untuk menerima kuki. Jika anda lebih suka, anda boleh menetapkan semula pelayar anda sama ada untuk memaklumkan anda apabila anda telah menerima kuki, atau menolak untuk menerima kuki. Anda harus faham bahawa ciri-ciri tertentu di Laman tidak berfungsi dengan baik jika anda menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima kuki.

d. Sila juga merujuk kepada Polisi Kuki kami. Setakat mana yang kuki dianggap sebagai Data Peribadi, anda bersetuju bahawa kami boleh memproses maklumat seperti yang ditetapkan dalam Dasar Kuki selaras dengan syarat-syarat Polisi ini.